Home

It jier 2024 leit noch fier foar ús mar ‘regeren is vooruitzien’ . Yn 2024 sil Muzykferiening / Brassband Concordia Wânswert nammentlik 100 jier bestean! It leit yn de bedoeling om dêr dan wiidweidich by stil te stean (wachtsje de meidielings fan it bestjoer dêroer mar ôf) en der sil ek in boek útkomme oer 100 jier korps yn Wânswert. No is it sa dat der gjin argyf is fan benammen de earste 50 jier. Binne der noch leden, âldleden dy’t mooglik witte wêr’t dat argyf wêze kin? Ek ferhalen, (persoanlike) foto’s en oare dokumintaasje dy’t mei it korps te krijen hawwe binne fansels o sa wolkom. Dat kin nei ponghâlder Doede Jongeling of nei Pieter van der Bij. Graach dit berjocht safolle mooglik diele.