logo1

 

 

Onze sponsoren


vlag

  

fekkes

 

Bord Taak van Zuiden 305x65 

 

Bord Tolsma 244x61c

 

 

Blomkeaksje musykferiening “Concordia

blommenblommen

Beste minsken,

Op 3 maaie ha we ús blomkeaksje hawn en we wolle eltsenien tankje foar de keap fan blommen en ek foar de giften dy we hjir en der kriegen ha.
We ha in rekord oan blommen ferkocht,  2610 geraniums!
It is geweldich, noch in kear o sa betanke.
Moai dat de minsken jild oer ha foar de musyk.

noten

Tagelyk wolle we jimme ek attindearje op ús konsert yn Wânswert op freed 17 Juny yn gebou Eldorado.  It wurd in untspannende jûn  mei in
soart amusemint wer’t  in soad nije stikken te hearen binne.

As verrassing in primeur gast-optreden fan in trio, dit wolle jo net misse!

Jo kin wer moaie priizen winne by de ferlotting.

De 1e kofje is gratis en jo hoeche ek gjin tagongsjild te beteljen

It begjint om 20.00 oere, ha jo sin yn in moaie jûne? Jo bin hertlik wolkom!

Oant sjens op 17 juny

Groetnis fan alle leden fan ‘Concordia’ poster donateursconcert 2016 01